Głównej zawartości

Data udostępnienia
środa, 31, marzec 2021 00:00

 

Deklaracja dostępności

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zapewnia dostępność Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej agencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie dotyczy stron:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Generała Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

 

Strona BIP i strona główna WMARR S.A. jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Skany podpisanych ręcznie dokumentów,

Ułatwienia na stronie BIP i stronie głównej WMARR S.A.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona BIP i strona główna WMARR S.A. w Olsztynie jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 AA i posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast i możliwość jego zmiany
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • wyróżniony kontrast odnośników
 • wyszczególniony panel nawigacyjny dla osób niepełnosprawnych
 • mapa strony
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie analizy prowadzonej podczas budowania stron internetowych przez wykonawcę oraz oceny przeprowadzonej przez WMARR S.A. w Olsztynie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jacek Szymczak, . Kontakt telefoniczny (89) 521 12 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. WMARR S.A. powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WMARR S.A. niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy WMARR S.A. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Budynek zlokalizowany przy ul. Bema 3 w Olsztynie:

 • jedno wejście do budynku,
 • dźwig platformowy pochyły,
 • winda osobowa,
 • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - parter budynku,
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking przy ul. Kopernika.
 • informacja w budynku - numery pięter w druku powiększonym przy windzie

Budynek zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 91a w Olsztynie:

 • trzy wejście do budynku,
 • dźwig platformowy pionowy, 2 szt.
 • winda osobowa, 1 szt.
 • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • cztery toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych: poziom -2 (piwnica) dwie sztuki, parter budynku jedna sztuka, pierwsze piętro budynku jedna sztuka
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking przy budynku.

 

 Raport o stanie zapewnienia dostępności z dnia 31.03.2021 r. (PDF)